Inburgering – A2 cursus

200 uur

3 dagdelen a 3 uur per week

Wat zit in deze cursus:

Heb je taalniveau A2, dan heb je al wat meer kennis van de taal. Je begrijpt korte, eenvoudige zinnen die gaan over alledaagse zaken, zoals boodschappen, werk of familie. Je snapt gesproken én geschreven teksten. Ook kun je zelf een kort en simpel gesprek voeren.

Het inburgeringsniveau A2 verwijst naar het tweede niveau van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) en omvat een gevorderd basisniveau van taalvaardigheid in het Nederlands. Een inburgeringsprogramma op niveau A2 bouwt voort op de vaardigheden die zijn ontwikkeld op niveau A1 en richt zich op het vergroten van de taalvaardigheid en het begrip van de Nederlandse samenleving. Hoewel de specifieke inhoud kan variëren, worden doorgaans de volgende aspecten behandeld in een inburgeringsprogramma op niveau A2:

1. Uitbreiding van woordenschat en grammatica: Het leren van een breder scala aan woorden, uitdrukkingen en grammaticale structuren om complexere situaties en onderwerpen te kunnen bespreken. Dit omvat bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat met betrekking tot werk, vrije tijd, gezondheid, reizen en winkelen, evenals het leren van meer geavanceerde grammaticale constructies.

2. Verbetering van luister- en spreekvaardigheid: Het ontwikkelen van het vermogen om langere dialogen en monologen te begrijpen, eenvoudige instructies op te volgen en deel te nemen aan gesprekken over alledaagse onderwerpen. Ook het verbeteren van de spreekvaardigheid door het voeren van langere en complexere gesprekken, het geven van meningen en het presenteren van eenvoudige ideeën.

3. Versterking van lees- en schrijfvaardigheid: Het vergroten van het vermogen om langere en meer complexe geschreven teksten te lezen en te begrijpen, zoals artikelen, e-mails, brieven en instructies. Ook het verder ontwikkelen van schrijfvaardigheid door het produceren van samenhangende teksten, zoals eenvoudige brieven, e-mails en verslagen.

4. Uitbreiding van culturele en maatschappelijke kennis: Het verdiepen van de kennis over de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij en actualiteiten. Dit omvat bijvoorbeeld het leren over de politieke structuur, sociale normen en waarden, culturele evenementen en het bespreken van maatschappelijke kwesties.

5. Interactieve oefeningen en opdrachten: Het deelnemen aan interactieve oefeningen en opdrachten om de taalvaardigheid verder te oefenen en te versterken. Dit kan onder meer bestaan uit groepsdiscussies, rollenspellen, presentaties, lees- en luisteroefeningen, en schrijfopdrachten waarbij complexere taalstructuren en woordenschat worden toegepast.

Het inburgeringsprogramma op niveau A2 is bedoeld om de taalvaardigheid in het Nederlands verder te ontwikkelen, zodat inburgeringsplichtigen in staat zijn om meer complexe gesprekken te voeren, teksten te begrijpen en te produceren, en actiever deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Het legt de basis voor verdere taalontwikkeling op hogere niveaus van het ERK en voor een betere integratie in de Nederlandse samenleving.

Adres

Diepenveenseweg 159,
3e verdieping,
7413 AP Deventer

Socials
Telefoon

0570 585 005

Inburgeringsplichtig

Duo lening